Danh sách mirror:
  1. TheSLinux (từ 2013) (28MB)
  2. ArchLinux (iso files) (từ 2014-Aug-06) (70GB)
  3. ArchLinux ARM (images) (từ 2014-Aug-16) (56GB)
  4. BlackArch Linux (iso files) (từ 2015-Jun-18) (48GB)
  5. SliTaz linux (iso files) (từ 2016-Jul-9 đến 2018-Aug-26) Discuss on Slitaz forum
  6. Ubuntu Linux (từ 2030)
Cấu hình mẫu để dùng các mirror có ở http://f.archlinuxvn.org/config/.

Trạng thái của các mirror có ở http://f.archlinuxvn.org/config/status.json
hoặc ở đây https://mstatus.archlinuxvn.org/.

Thông báo về bảo trì hệ thống, kết nối,... có thể tìm thấy trên Twitter @archlinuxvn.
Hỗ trợ: https://t.me/linuxvn.

Sponsors: z1y sokomo cloudzone.vn
Past sponsor: Đà Nẵng DSP

Maintainers: z1y-was-hacked redlotus sokomo xluffy luk4hn.