Đây là kho (mirror) các gói của
  1. ArchLinux (iso files) (từ 2014-Aug-06)
  2. TheSLinux (từ 2013)
  3. ArchLinux ARM (images) (từ 2014-Aug-16)
  4. BlackArch Linux (iso files) (từ 2015-Jun-18)
  5. SliTaz linux (iso files) (từ 2016-Jul-9)
Cấu hình mẫu để dùng các mirror có ở http://f.archlinuxvn.org/config/.

Trạng thái của các mirror được cập nhật ở http://icy.thelsinux.org/wohstatus.

Để báo lỗi hay yêu cầu hỗ trợ, vui lòng gửi thư đến f_at_archlinuxvn_dot_org.

STDERR << z1y << redlotus << sokomo << xluffy